සංස්කරණය - 172 කලාකරුවෝ
 
 

Shyaman Premasundara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Elmo Haliday
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 24
-


Stanley De Alwis
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 20
-


M.S. Aliman
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 34
-


Ravindra Guruge
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 35
-


Isuru Thinudies
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Kalinga De Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Kumarasiri De Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 21
-


Densil Jayaweera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
-


Indika Gunathilake
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Rangana Prasad
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Kingsly Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


S.V. Chandran
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


A. Sreekar Prasad
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


Gladvin Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 12
-


Sumithra Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5Dillimuni Jayatissa
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Vincent David
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Siri K. Witharana
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
-


Lal Piyasena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS