ශබ්ද පරිපාලක - 57 කලාකරුවෝ
 
 

Shyaman Premasundara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Lionel Gunarathna
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 68
-


George Manathunga
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 32
-


Christy Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Kalinga Gihan Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
-


Chandru
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Dayananda Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


K.P.K. Balasinghem
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


ඩොනල්ඩ් අයිවන්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
- 2012


ටි. සෝමසේකරන්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
- 1968


Nimal Weerakkody
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Mervin Rodrigo
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Kalinga Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sunimal Kulasekara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Lal Disanayaka
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Mervin Bens
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Arun Bose
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Mahendra Milan
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Lal Piyasena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Micheal Sathyanadan
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS