1954 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
 

රදල පිළිරුව
චිත්‍රපට අංකය : 25
නිකුත් වූ දිනය : 1954-12-24


අහංකාර ස්ත්‍රී
චිත්‍රපට අංකය : 24
නිකුත් වූ දිනය : 1954-09-17


සරදියෙල්
චිත්‍රපට අංකය : 23
නිකුත් වූ දිනය : 1954-08-05


අයිරාංගනී
චිත්‍රපට අංකය : 22
නිකුත් වූ දිනය : 1954-04-10


වරද කාගේද
චිත්‍රපට අංකය : 21
නිකුත් වූ දිනය : 1954-04-09

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS