1967 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 22
 

සුදුසු දා
චිත්‍රපට අංකය : 168
නිකුත් වූ දිනය : 1967-01-17


සූර චව්රයා
චිත්‍රපට අංකය : 167
නිකුත් වූ දිනය : 1967-12-21


හිත ගිය තැන
චිත්‍රපට අංකය : 166
නිකුත් වූ දිනය : 1967-12-01


ඔක්කොම හරි
චිත්‍රපට අංකය : 165
නිකුත් වූ දිනය : 1967-10-23


රෑන ගිරවු
චිත්‍රපට අංකය : 164
නිකුත් වූ දිනය : 1967-10-14


ඉවසන දනා
චිත්‍රපට අංකය : 163
නිකුත් වූ දිනය : 1967-09-22


ඉපදුනේ ඇයි
චිත්‍රපට අංකය : 162
නිකුත් වූ දිනය : 1967-08-31


රන්රස
චිත්‍රපට අංකය : 161
නිකුත් වූ දිනය : 1967-08-24


වසන්ති
චිත්‍රපට අංකය : 160
නිකුත් වූ දිනය : 1967-08-10


සැඩොල් කඳුළු
චිත්‍රපට අංකය : 159
නිකුත් වූ දිනය : 1967-07-31


සරුබිම
චිත්‍රපට අංකය : 158
නිකුත් වූ දිනය : 1967-07-12


සරණ
චිත්‍රපට අංකය : 157
නිකුත් වූ දිනය : 1967-06-12


මගුල් පෝරුව
චිත්‍රපට අංකය : 156
නිකුත් වූ දිනය : 1967-05-22


රන්සළු
චිත්‍රපට අංකය : 154
නිකුත් වූ දිනය : 1967-04-30


පිපෙන කුමුදු
චිත්‍රපට අංකය : 153
නිකුත් වූ දිනය : 1967-04-12


අමතක වුනාද
චිත්‍රපට අංකය : 152
නිකුත් වූ දිනය : 1967-04-12


සැඟවුණු මැණික
චිත්‍රපට අංකය : 151
නිකුත් වූ දිනය : 1967-04-07


දරු දුක
චිත්‍රපට අංකය : 150
නිකුත් වූ දිනය : 1967-03-08


මනමාලයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 149
නිකුත් වූ දිනය : 1967-03-07


සත්සමුදුර
චිත්‍රපට අංකය : 148
නිකුත් වූ දිනය : 1967-02-22


සොරුන්ගෙත් සොරු
චිත්‍රපට අංකය : 147
නිකුත් වූ දිනය : 1967-01-31


හතර කේන්දරේ
චිත්‍රපට අංකය : 146
නිකුත් වූ දිනය : 1967-01-23

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS