1979 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 29
 

හරි පුදුමයි
චිත්‍රපට අංකය : 425
නිකුත් වූ දිනය : 1979-12-07


විසිහතර පැය
චිත්‍රපට අංකය : 424
නිකුත් වූ දිනය : 1979-11-30


නුවන් රේණු
චිත්‍රපට අංකය : 423
නිකුත් වූ දිනය : 1979-11-23


හඳයා
චිත්‍රපට අංකය : 422
නිකුත් වූ දිනය : 1979-11-26


පොඩි මල්ලි
චිත්‍රපට අංකය : 421
නිකුත් වූ දිනය : 1979-11-02


දුටුගැමුණු
චිත්‍රපට අංකය : 420
නිකුත් වූ දිනය : 1979-10-19


පින්හාමි
චිත්‍රපට අංකය : 420
නිකුත් වූ දිනය : 1979-10-26


සුභානි
චිත්‍රපට අංකය : 419
නිකුත් වූ දිනය : 1979-10-17


සව්ජන් ජෙමා
චිත්‍රපට අංකය : 418
නිකුත් වූ දිනය : 1979-10-06


සුගන්දි
චිත්‍රපට අංකය : 417
නිකුත් වූ දිනය : 1979-09-14


අක්කේ මට අවසර
චිත්‍රපට අංකය : 416
නිකුත් වූ දිනය : 1979-09-07


අනුෂා
චිත්‍රපට අංකය : 415
නිකුත් වූ දිනය : 1979-08-31


චුඩා මානික්‍ය
චිත්‍රපට අංකය : 414
නිකුත් වූ දිනය : 1979-08-24


රෝස මල් තුනක්
චිත්‍රපට අංකය : 413
නිකුත් වූ දිනය : 1979-07-27


එක හිත
චිත්‍රපට අංකය : 412
නිකුත් වූ දිනය : 1979-07-20


මොණරතැන්න
චිත්‍රපට අංකය : 411
නිකුත් වූ දිනය : 1979-07-14


වසන්තයේ දවසක්
චිත්‍රපට අංකය : 410
නිකුත් වූ දිනය : 1979-06-29


රාන් කුරුල්ලෝ
චිත්‍රපට අංකය : 409
නිකුත් වූ දිනය : 1979-06-07


මුවන් පැලැස්ස
චිත්‍රපට අංකය : 408
නිකුත් වූ දිනය : 1979-05-25


රජ කොල්ලෝ
චිත්‍රපට අංකය : 407
නිකුත් වූ දිනය : 1979-05-18


දිවි තිබෙන තුරු
චිත්‍රපට අංකය : 406
නිකුත් වූ දිනය : 1979-05-04


පළගැටියෝ
චිත්‍රපට අංකය : 405
නිකුත් වූ දිනය : 1979-04-27


හිඟන කොල්ලා
චිත්‍රපට අංකය : 404
නිකුත් වූ දිනය : 1979-04-14


අමල් බිසෝ
චිත්‍රපට අංකය : 403
නිකුත් වූ දිනය : 1979-04-09


ජීවන කඳුළු
චිත්‍රපට අංකය : 402
නිකුත් වූ දිනය : 1979-03-09


සරුංගලය
චිත්‍රපට අංකය : 401
නිකුත් වූ දිනය : 1979-03-02


මිනිසුන් අතර මිනිසෙක්
චිත්‍රපට අංකය : 400
නිකුත් වූ දිනය : 1979-02-23


ගැහැනියක්
චිත්‍රපට අංකය : 399
නිකුත් වූ දිනය : 1979-01-26


සමන්මලී
චිත්‍රපට අංකය : 398
නිකුත් වූ දිනය : 1979-01-19

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS