2010 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 17
 

විදූ
චිත්‍රපට අංකය : 1126
නිකුත් වූ දිනය : 2010-12-10


වියපත් බඹරා
චිත්‍රපට අංකය : 1125
නිකුත් වූ දිනය : 2010-12-03


ටිකිරි සුවඳ
චිත්‍රපට අංකය : 1124
නිකුත් වූ දිනය : 2010-11-10


සරා
චිත්‍රපට අංකය : 1123
නිකුත් වූ දිනය : 2010-10-23


සුභා
චිත්‍රපට අංකය : 1122
නිකුත් වූ දිනය : 2010-10-08


ඉර හඳ යට
චිත්‍රපට අංකය : 1121
නිකුත් වූ දිනය : 2010-09-02


අපේ යාලු පුංචි බූතයා
චිත්‍රපට අංකය : 1120
නිකුත් වූ දිනය : 2010-08-10


බඹර වළල්ල
චිත්‍රපට අංකය : 1119
නිකුත් වූ දිනය : 2010-08-06


ස්තුතියි නැවත එන්න
චිත්‍රපට අංකය : 1118
නිකුත් වූ දිනය : 2010-06-24


ජය පිට ජය
චිත්‍රපට අංකය : 1117
නිකුත් වූ දිනය : 2010-06-18


සුවඳ දැනුනා ජීවිතේ
චිත්‍රපට අංකය : 1116
නිකුත් වූ දිනය : 2010-06-11


දකින දකින මල්
චිත්‍රපට අංකය : 1115
නිකුත් වූ දිනය : 2010-04-23


ක්ෂේම භුමි
චිත්‍රපට අංකය : 1114
නිකුත් වූ දිනය : 2010-04-16


මගෝ ඩිගෝ ඩයි
චිත්‍රපට අංකය : 1113
නිකුත් වූ දිනය : 2010-04-16


හදවත මල් යායයි
චිත්‍රපට අංකය : 1112
නිකුත් වූ දිනය : 2010-03-04


උත්තරා
චිත්‍රපට අංකය : 1111
නිකුත් වූ දිනය : 2010-02-03


සුදු හංසි
චිත්‍රපට අංකය : 1110
නිකුත් වූ දිනය : 2010-01-07

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS