නිහඬමිමී 16දමිළඉංග්‍රීසිහඬකැවූ සම නිෂ්පාදනකෙටි චිත්‍රපට
 
 

Pudhiya Kattru
නිකුත් වූ දිනය : 1975-07-04


Kuththu Vilakku
නිකුත් වූ දිනය : 1973-07-04


Meenava Penn
නිකුත් වූ දිනය : 1973-07-04


Manjal Kungumam
නිකුත් වූ දිනය : 1970-07-04


Vensangu
නිකුත් වූ දිනය : 1970-07-04


Nirmala
නිකුත් වූ දිනය : 1968-07-04


Kadamayin Ellai
නිකුත් වූ දිනය : 1966-07-04


Pasa Nila
නිකුත් වූ දිනය : 1966-07-04


Taxi Driver
නිකුත් වූ දිනය : 1966-07-04


Samuthayam
නිකුත් වූ දිනය : 1962-07-04


Thottakkari
නිකුත් වූ දිනය : 1962-03-28

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS