අවසාන දෙකක් සහිතව තිරගතවූ එකම චිත්‍රපටය - Pembara Madu

අවසානයන් දෙකක් සහිත ප්‍රථම චිත්‍රපටය.
දිනක් හැර දිනක් අවසානයන් දෙකක් සහිතව තිරගත විය.


Vijaya Kumaranatunga  
Malani Fonseka  
  
Pembara Madu  
 
NEWS
 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS