තිර රචනය - 250 කලාකරුවෝ
 

Herbert Ranjith Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
1938 - 2001


බෙනට් රත්නායක
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Ashoka Handagama
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Sri Lal Priyadeva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2K.D. Nickles
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


Ananda Wickramasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


බි.ඒ.ඩබ්ලිව්. ජයමාන්න
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
1908 - 1965


Mahesh Rathsara Maddumaarachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Satyajit Maitipe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Vijitha Gunarathna
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


සනත් ගුණතිලක
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
1955 -


Regie Siriwardana
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Karunasena Jayalath
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


K.L. De Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


H.D. Premarathna
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
1919 - 2018


Inoka Sathyangani Kirthinanda
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sudath Devapriya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Siri Kahawala
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Mario Jayathunga
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS