නිෂ්පාදනය - 1276 කලාකරුවෝ
 

Renuka Balasooriya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
-


සුනිල් අරුණ වීරසිරි
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Jude Muththyya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Soma Edirisinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 15
-


Sirisena Mallawaarachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Susan Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


Sarath Jayabahu
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Nihal Sirivansha
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


G.R. Padmaraj
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Ashoka Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


Sugathadasa Marasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 7
-


Justin Belagamage
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


D.M. Hettiarachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Sheela Dharmasena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


B.D. Dharmasena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Niroshan Deshapriya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Sunil T. Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 55
-


Kandapola Kumarathunga
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Boodee Keerthisena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Chinthanie Hindurangala
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS