1950 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
 

හදිසි විනිශ්චය
චිත්‍රපට අංකය : 9
නිකුත් වූ දිනය : 1950-05-26


ගම්බඳ සුන්දරී
චිත්‍රපට අංකය : 8
නිකුත් වූ දිනය : 1950-01-27

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS