1959 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 9
 

හදිසි විවාහය
චිත්‍රපට අංකය : 65
නිකුත් වූ දිනය : 1959-11-14


සිරිමලී
චිත්‍රපට අංකය : 64
නිකුත් වූ දිනය : 1959-09-11


ගැහැණු ගැට
චිත්‍රපට අංකය : 63
නිකුත් වූ දිනය : 1959-07-24


සිහිනය
චිත්‍රපට අංකය : 62
නිකුත් වූ දිනය : 1959-07-03


ශ්‍රී 296
චිත්‍රපට අංකය : 61
නිකුත් වූ දිනය : 1959-05-20


පුරුෂ රත්නය
චිත්‍රපට අංකය : 60
නිකුත් වූ දිනය : 1959-05-09


මා ආලය කල තරුණිය
චිත්‍රපට අංකය : 59
නිකුත් වූ දිනය : 1959-02-20


දෛවයෝගය
චිත්‍රපට අංකය : 58
නිකුත් වූ දිනය : 1959-04-18


අවිශ්වාසය
චිත්‍රපට අංකය : 57
නිකුත් වූ දිනය : 1959-02-04

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS