1973 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 13
 

හොඳට හොඳයි
චිත්‍රපට අංකය : 270
නිකුත් වූ දිනය : 1973-12-21


දාහකින් එකෙක්
චිත්‍රපට අංකය : 269
නිකුත් වූ දිනය : 1973-12-14


හොඳයි නරකයි
චිත්‍රපට අංකය : 268
නිකුත් වූ දිනය : 1973-10-24


සුනේත්‍රා
චිත්‍රපට අංකය : 267
නිකුත් වූ දිනය : 1973-10-12


සිනාවයි ඉනාවයි
චිත්‍රපට අංකය : 266
නිකුත් වූ දිනය : 1973-09-15


හොඳම වෙලාව
චිත්‍රපට අංකය : 265
නිකුත් වූ දිනය : 1973-08-03


ගොපලු හඬ
චිත්‍රපට අංකය : 264
නිකුත් වූ දිනය : 1973-07-04


හත්දින්නත් තරු
චිත්‍රපට අංකය : 263
නිකුත් වූ දිනය : 1973-06-22


සදහටම ඔබ මගේ
චිත්‍රපට අංකය : 262
නිකුත් වූ දිනය : 1973-05-11


තුෂාරා
චිත්‍රපට අංකය : 261
නිකුත් වූ දිනය : 1973-03-09


සුහද පැතුම
චිත්‍රපට අංකය : 260
නිකුත් වූ දිනය : 1973-02-23


අපරාධය සහ දඬුවම
චිත්‍රපට අංකය : 259
නිකුත් වූ දිනය : 1973-01-26


මාතර ආච්චි
චිත්‍රපට අංකය : 258
නිකුත් වූ දිනය : 1973-01-11

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS