නිහඬමිමී 16දමිළඉංග්‍රීසිහඬකැවූ සම නිෂ්පාදනකෙටි චිත්‍රපට
 
 

Sharmilavin Ithaya Ragam
නිකුත් වූ දිනය : 1993-03-21


Pathai Maariya Paruvangal
නිකුත් වූ දිනය : 1983-10-04


Nadu Potra Vaalka
නිකුත් වූ දිනය : 1982-09-13


Wasandaththil Oru Vanavil
නිකුත් වූ දිනය : 1982-01-28


Oru Thalei Kadal
නිකුත් වූ දිනය : 1980-11-10


Aval Oru Jeevanathi
නිකුත් වූ දිනය : 1980-07-04


Maamiyar Veedu
නිකුත් වූ දිනය : 1980-05-04


Rathathin Rathamae
නිකුත් වූ දිනය : 1980-04-04


Nenjukku Neethi
නිකුත් වූ දිනය : 1980-02-14


Engalil Oruvan
නිකුත් වූ දිනය : 1979-03-14


Rathathin Rathamae
නිකුත් වූ දිනය : 1979


Anuragam
නිකුත් වූ දිනය : 1978-10-06


Aemalikal
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-05


Vadakkattru
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-04


Theivam Thantha Veedu
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-04


Thendralum Puyalum
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-03


Naan Ungal Thozhan
නිකුත් වූ දිනය : 1978-01-06


Ponmani
නිකුත් වූ දිනය : 1977-07-04


Kaathirupaen Unakaaha
නිකුත් වූ දිනය : 1977-07-04


Komaligal
නිකුත් වූ දිනය : 1976-11-22

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS