නිහඬමිමී 16දමිළඉංග්‍රීසිහඬකැවූ සම නිෂ්පාදනකෙටි චිත්‍රපට
 
 

කහ බළල්ලු
නිකුත් වූ දිනය : 1967


සුරලොව මිහිර
නිකුත් වූ දිනය : 1966


වාසවදත්ත
නිකුත් වූ දිනය : 1966


අම්බපාලි
නිකුත් වූ දිනය : 1964


සිම්බෝ
නිකුත් වූ දිනය : 1964


මගේ පුතා
නිකුත් වූ දිනය : 1964


අංගුලිමාල
නිකුත් වූ දිනය : 1963


සුදු නංගි
නිකුත් වූ දිනය : 1962


නාග චම්පා
නිකුත් වූ දිනය : 1960


අන්ජලී
නිකුත් වූ දිනය : 1958-04-00


මිදෙන මුහුද
නිකුත් වූ දිනය : 1958-02-00


වීර වික්‍රම
නිකුත් වූ දිනය : 1958-01-00


ශෝභා
නිකුත් වූ දිනය : 1958


අහිංසක ප්‍රයෝගය
නිකුත් වූ දිනය : 1958


වීර පුතා
නිකුත් වූ දිනය : 1958


පතිවත
නිකුත් වූ දිනය : 1957


අයියයි මල්ලියි
නිකුත් වූ දිනය : 1957


සල්ලි එපා
නිකුත් වූ දිනය : 1956-03-04


මනුෂ්‍යත්වය
නිකුත් වූ දිනය : 1956


මන ප්‍රයත්නය
නිකුත් වූ දිනය : 1947

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS