සම්මාන උත්සව
 

Dinamina Ranga Madala
Organize by Dinamina News paper

Deepashika Award Ceremony
Organize by Lankadeepa News Paper

ස්වර්ණාධාර සම්මාන උළෙල
Organize by Swarnadhara Radio Programme

එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල
Organize by United Lanka Fans Society

ලංකා කර්මාන්ත චිත්‍රපට උළෙල
Organize by Lanka Industry

ස්වර්ණ සංඛ සම්මාන උළෙල
Organize by Sri Lanka Broadcasting Corporation

විචාරක සම්මාන උළෙල
Organize by Film Reviewers Association

ගුවන් විදුලි සම්මාන උළෙල
Organize by Sri Lanka Broadcasting Corporation

සරසවිය - ජනතා සම්මාන උළෙල
Organize by Sarasaviya and Janatha News Papers

ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල
Organize by Swarna Sanka Cinema Awards Foundation

විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT
Organize by Sri lanak Cinema Vicharaka Parshadaya

දෙරණ සිනමා සම්මාන
Organize by TV Derana

හිරු රන් සිනමා සම්මාන
Organize by Asia Broadcasting Corporation(Hiru TV)

ජනාධිපති සිනමා සම්මාන
Organize by Sri Lanka Film Corporation

සරසවිය සිනමා සම්මාන
Organize by Sarasavi News Paper

SIGNIS
Organize by World Catholic Association for Communication

Sunsilk Cinema Awards
Organize by Unilever Ltd
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS