සාරාංශයඡායාරූප
Jayalath Manorathne
ජයලත් මනෝරත්න
1948 - 2020
59.378787878788
59% |   1320  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප


Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne
 
පවුලේ ඡායාරූප


Jayalath Manorathne Family
 
අවමගුල් උත්සවය


Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne Funeral

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne

Jayalath Manorathne
×
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS