සාරාංශයඡායාරූප
Maneesha Namalgama
මනීෂා ශ්‍යාමලී නාමල්ගම
44.862466725821
45% |   1127  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
ඡායාරූප


Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (Artists Photo)
 
විවාහ උත්සවය


Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (wedding Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (wedding Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (wedding Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (wedding Photo)

Maneesha Namalgama
Maneesha Namalgama (wedding Photo)
×
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS