තොරතුරුකතාවඡායාරූප
Kurulu Pihatu / කුරුළු පිහාටු
[ Colour 35 mm ]
චිත්‍රපට අංකය : 1058
නිකුත් වූ දිනය : 2006-11-23
59.784946236559
60% |   1395  Vote(s) | Vote Here
1 2 3 4 5
 
කතාව

Following a break up of the marriage of Chandrasekara and Salika, the father and mother of Saman, see their thirteen year old son as a burden. Chandrasekara falls out with his wife and leaves home. In the meantime, Salika yearning for a fresh life of happiness that she had failed to realize with Chandrasekara, marries young Charuka. The child who fails to enjoy parental love and affection turns to his grand mother but there too he meets with rejection.

 
Saman finally decides to live on the street. An old begger, a complete stranger teaches him the first lesson in begging. Saman, however, discovers that the only consolation in this sterile life is to become a Buddhist monk. Yet, he has to obtain parental consent to be ordained. However after a long search, he fails to meet both father and mother.
 
Yet, Saman does not give up his hopes of entering the ascetic lifestyle. His grandfather too had led a dissipated life. He is now destined to live on the streets. Meeting his grandson unexpectedly at the sunset years of his life the grandfather makes way for Saman to meet Chandrasekara. Meeting his son, Chandrasekera finds that Saman is both mentally and physically ill. At this stage Salika is separated from Charuka and is living alone. Saman is hospitalized and this brings a dramatic twist
 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS