කතාව - 181 කලාකරුවෝ
 

සෝමරත්න දිසානායක
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Louie Vanderstraeten
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


රෝයි ද සිල්වා
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
1937 - 2018


Colonel Hewage
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Deeman Ananda
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


justin Jayawardana
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


කේ. ඒ. ඩබ්. පෙරේරා
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 7
1926 - 2006


Simon Nawagaththegama
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


සංජය ලීලාරත්න
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Sunil Soma Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
-


ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
1919 - 2018


Sarath Dharmasiri
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Nishantha De Alwis
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


ප්‍රසන්න විතානගේ
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
1962 -


Chandran Rutnam
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1Udayakantha Warnasuriya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
-


Chandrarathna Mapitigama
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Yolanda Weerasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Mario Jayathunga
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sumith Rohana Thiththawelgala
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS