1964 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 14
 

සුජාගේ රහස
චිත්‍රපට අංකය : 107
නිකුත් වූ දිනය : 1964-12-24


සෝබන සිත
චිත්‍රපට අංකය : 106
නිකුත් වූ දිනය : 1964-12-14


සිතක මහිම
චිත්‍රපට අංකය : 105
නිකුත් වූ දිනය : 1964-11-20


සසරක හැටි
චිත්‍රපට අංකය : 104
නිකුත් වූ දිනය : 1964-10-22


සමාජයේ අපි ඔක්කොම සමානයි
චිත්‍රපට අංකය : 103
නිකුත් වූ දිනය : 1964-10-14


පටාචාරා
චිත්‍රපට අංකය : 102
නිකුත් වූ දිනය : 1964-09-10


චන්ඩාලි
චිත්‍රපට අංකය : 101
නිකුත් වූ දිනය : 1964-08-15


සැමියා බිරිඳගේ දෙවියාය
චිත්‍රපට අංකය : 100
නිකුත් වූ දිනය : 1964-08-06


සුභ සරණ සැප සිතේ
චිත්‍රපට අංකය : 99
නිකුත් වූ දිනය : 1964-07-01


සුලලිත සෝබනී
චිත්‍රපට අංකය : 98
නිකුත් වූ දිනය : 1964-05-15


ධීවරයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 97
නිකුත් වූ දිනය : 1964-04-10


කල කල දේ පල පල දේ
චිත්‍රපට අංකය : 96
නිකුත් වූ දිනය : 1964-04-03


ගැටවරයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 95
නිකුත් වූ දිනය : 1964-02-26


හෙට ප්‍රමාද වැඩියි
චිත්‍රපට අංකය : 94
නිකුත් වූ දිනය : 1964-02-01

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS