1988 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 12
 

සාගර ජලය මදි හැඬුවා ඔබ සන්දා
චිත්‍රපට අංකය : 666
නිකුත් වූ දිනය : 1988-12-30


නැවත අපි එක්වෙමු
චිත්‍රපට අංකය : 665
නිකුත් වූ දිනය : 1988-12-24


කෝ හතුරෝ
චිත්‍රපට අංකය : 664
නිකුත් වූ දිනය : 1988-12-09


සටන
චිත්‍රපට අංකය : 663
නිකුත් වූ දිනය : 1988-08-27


දුර්ගා
චිත්‍රපට අංකය : 662
නිකුත් වූ දිනය : 1988-08-19


නව ගිලුනත් බෑන් චූන්
චිත්‍රපට අංකය : 661
නිකුත් වූ දිනය : 1988-07-22


අංගුලිමාල
චිත්‍රපට අංකය : 660
නිකුත් වූ දිනය : 1988-06-03


අම්මේ ඔබ නිසා
චිත්‍රපට අංකය : 659
නිකුත් වූ දිනය : 1988-05-21


සඳකඩ පහන
චිත්‍රපට අංකය : 658
නිකුත් වූ දිනය : 1988-05-06


ගෙදර බුදුන් අම්මා
චිත්‍රපට අංකය : 657
නිකුත් වූ දිනය : 1988-04-15


චන්ඩින්ගේත් චන්ඩියා
චිත්‍රපට අංකය : 656
නිකුත් වූ දිනය : 1988-03-26


රස රහසක්
චිත්‍රපට අංකය : 655
නිකුත් වූ දිනය : 1988-02-05

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS