1997 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 23
 

ගුඩ් බායි ටෝකියෝ
චිත්‍රපට අංකය : 868
නිකුත් වූ දිනය : 1997-12-05


නින්ජා ශ්‍රී ලංකා
චිත්‍රපට අංකය : 867
නිකුත් වූ දිනය : 1997-11-27


විසිදැල
චිත්‍රපට අංකය : 866
නිකුත් වූ දිනය : 1997-11-07


බව කර්ම
චිත්‍රපට අංකය : 865
නිකුත් වූ දිනය : 1997-09-05


රත්තරන් මින්හෙක්
චිත්‍රපට අංකය : 864
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-29


සාවිත්‍රිගේ රාත්‍රිය
චිත්‍රපට අංකය : 863
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-29


බලෙන්ඩින්ග්ස්
චිත්‍රපට අංකය : 862
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-15


පෙම් මල් මාලා
චිත්‍රපට අංකය : 861
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-15


සුදු අක්කා
චිත්‍රපට අංකය : 860
නිකුත් වූ දිනය : 1997-08-08


අපායේ තත්පර අසුහාරදාහක්
චිත්‍රපට අංකය : 859
නිකුත් වූ දිනය : 1997-07-04


මහමෙර උසට
චිත්‍රපට අංකය : 858
නිකුත් වූ දිනය : 1997-07-14


වියරු ගැහැනියක්
චිත්‍රපට අංකය : 857
නිකුත් වූ දිනය : 1997-06-13


රාගයේ උණුසුම
චිත්‍රපට අංකය : 856
නිකුත් වූ දිනය : 1997-06-06


භව දුක
චිත්‍රපට අංකය : 855
නිකුත් වූ දිනය : 1997-05-30


විජයග්‍රහණය
චිත්‍රපට අංකය : 854
නිකුත් වූ දිනය : 1997-05-09


රඹා සහ මධු
චිත්‍රපට අංකය : 853
නිකුත් වූ දිනය : 1997-05-02


සූරයෝ වැඩකාරයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 852
නිකුත් වූ දිනය : 1997-04-18


පුනරුප්පත්තිය
චිත්‍රපට අංකය : 851
නිකුත් වූ දිනය : 1997-04-18


තරණය
චිත්‍රපට අංකය : 850
නිකුත් වූ දිනය : 1997-04-04


පුතුනි මට වාසනා
චිත්‍රපට අංකය : 849
නිකුත් වූ දිනය : 1997-03-14


දුවට මවක මිස
චිත්‍රපට අංකය : 848
නිකුත් වූ දිනය : 1997-02-14


ඇගේ වෛරය 2
චිත්‍රපට අංකය : 847
නිකුත් වූ දිනය : 1997-01-17


යසෝමා
චිත්‍රපට අංකය : 846
නිකුත් වූ දිනය : 1997-01-03

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS