1999 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 20
 

නගරන්
චිත්‍රපට අංකය : 907
නිකුත් වූ දිනය : 1999-12-31


සත්‍යාදේවි
චිත්‍රපට අංකය : 906
නිකුත් වූ දිනය : 1999-12-10


මන්දාකිනි
චිත්‍රපට අංකය : 905
නිකුත් වූ දිනය : 1999-12-03


සීත සමීරේ
චිත්‍රපට අංකය : 904
නිකුත් වූ දිනය : 1999-11-19


කොටි සනා
චිත්‍රපට අංකය : 903
නිකුත් වූ දිනය : 1999-10-21


තීර්ථ යාත්‍රා
චිත්‍රපට අංකය : 902
නිකුත් වූ දිනය : 1999-10-01


අඳුරු සෙවනැලි
චිත්‍රපට අංකය : 901
නිකුත් වූ දිනය : 1999-09-26


උණුසුම් රාත්‍රිය
චිත්‍රපට අංකය : 900
නිකුත් වූ දිනය : 1999-08-27


කොලොම්පූර්
චිත්‍රපට අංකය : 899
නිකුත් වූ දිනය : 1999-08-20


සුරගන යහන
චිත්‍රපට අංකය : 898
නිකුත් වූ දිනය : 1999-08-06


අයදිමි සමා
චිත්‍රපට අංකය : 897
නිකුත් වූ දිනය : 1999-07-02


සුර යහන ගිනි ගනී
චිත්‍රපට අංකය : 896
නිකුත් වූ දිනය : 1999-06-25


සීත රෑ
චිත්‍රපට අංකය : 895
නිකුත් වූ දිනය : 1999-06-11


අකුණු පහර
චිත්‍රපට අංකය : 893
නිකුත් වූ දිනය : 1999-05-14


රතු අලුයම
චිත්‍රපට අංකය : 892
නිකුත් වූ දිනය : 1999-05-14


බහු භාර්යා
චිත්‍රපට අංකය : 891
නිකුත් වූ දිනය : 1999-04-09


පාදඩයා
චිත්‍රපට අංකය : 890
නිකුත් වූ දිනය : 1999-03-12


සළුපට අහසට
චිත්‍රපට අංකය : 889
නිකුත් වූ දිනය : 1999-03-05


රෑ රූ
චිත්‍රපට අංකය : 888
නිකුත් වූ දිනය : 1999-02-19


පව්රු වළලු
චිත්‍රපට අංකය : 887
නිකුත් වූ දිනය : 1999-01-22

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS