2007 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 15
 

නො ප්‍රොබ්ලම් ඩාර්ලින්
චිත්‍රපට අංකය : 1075
නිකුත් වූ දිනය : 2007-12-21


යහළුවෝ
චිත්‍රපට අංකය : 1074
නිකුත් වූ දිනය : 2007-11-13


ආසි මං පියාඹන්න
චිත්‍රපට අංකය : 1073
නිකුත් වූ දිනය : 2007-11-01


නිසල ගිර
චිත්‍රපට අංකය : 1072
නිකුත් වූ දිනය : 2007-09-12


ෆස්ට් ලව් පූජා
චිත්‍රපට අංකය : 1071
නිකුත් වූ දිනය : 2007-10-12


සිකුරු හතේ
චිත්‍රපට අංකය : 1070
නිකුත් වූ දිනය : 2007-06-27


හායි මාස්ටර්
චිත්‍රපට අංකය : 1069
නිකුත් වූ දිනය : 2007-06-07


උප්පලවන්නා
චිත්‍රපට අංකය : 1068
නිකුත් වූ දිනය : 2007-07-01


ආගන්තුකයා
චිත්‍රපට අංකය : 1067
නිකුත් වූ දිනය : 2007-06-01


තාරකා මල්
චිත්‍රපට අංකය : 1066
නිකුත් වූ දිනය : 2007-05-30


සංක්‍රාන්ති
චිත්‍රපට අංකය : 1065
නිකුත් වූ දිනය : 2007-05-16


වැඩ බැරි ටාසන්
චිත්‍රපට අංකය : 1064
නිකුත් වූ දිනය : 2007-04-27


රන් කෙවිට
චිත්‍රපට අංකය : 1063
නිකුත් වූ දිනය : 2007-03-07


ධන රින
චිත්‍රපට අංකය : 1062
නිකුත් වූ දිනය : 2007-02-07


සංකාරා
චිත්‍රපට අංකය : 1061
නිකුත් වූ දිනය : 2007-01-10

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS