2011 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 18
 

තැනක් යු බර්ටි
චිත්‍රපට අංකය : 1144
නිකුත් වූ දිනය : 2011-11-25


සෙල්වම්
චිත්‍රපට අංකය : 1143
නිකුත් වූ දිනය : 2011-11-25


එතුමයි මෙතුමයි
චිත්‍රපට අංකය : 1142
නිකුත් වූ දිනය : 2011-11-15


පුතා මගේ සූරයා
චිත්‍රපට අංකය : 1141
නිකුත් වූ දිනය : 2011-10-28


ධීවරී
චිත්‍රපට අංකය : 1140
නිකුත් වූ දිනය : 2011-09-30


කිව්වද නහී නොකිව්වද නහී
චිත්‍රපට අංකය : 1139
නිකුත් වූ දිනය : 2011-09-15


සුසීමා
චිත්‍රපට අංකය : 1138
නිකුත් වූ දිනය : 2011-08-26


ගාමණී
චිත්‍රපට අංකය : 1137
නිකුත් වූ දිනය : 2011-08-19


ස්වීට් ඒන්ජල්
චිත්‍රපට අංකය : 1136
නිකුත් වූ දිනය : 2011-07-08


කින් හන්තර්
චිත්‍රපට අංකය : 1135
නිකුත් වූ දිනය : 2011-05-27


මහින්දාගමනය
චිත්‍රපට අංකය : 1134
නිකුත් වූ දිනය : 2011-05-18


මුතු සළඹ
චිත්‍රපට අංකය : 1133
නිකුත් වූ දිනය : 2011-04-28


අඟර දඟර
චිත්‍රපට අංකය : 1132
නිකුත් වූ දිනය : 2011-04-01


චැලෙන්ජස්
චිත්‍රපට අංකය : 1131
නිකුත් වූ දිනය : 2011-03-11


නිදි යහන කැළඹෙයි
චිත්‍රපට අංකය : 1130
නිකුත් වූ දිනය : 2011-03-04


පිටසක්වල අභිරහස
චිත්‍රපට අංකය : 1129
නිකුත් වූ දිනය : 2011-02-24


දවල පවුර
චිත්‍රපට අංකය : 1128
නිකුත් වූ දිනය : 2011-01-21


සිංහාවලෝකනය
චිත්‍රපට අංකය : 1127
නිකුත් වූ දිනය : 2011-01-14

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS