2013 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 15
 

දෝණි
චිත්‍රපට අංකය : 1175
නිකුත් වූ දිනය : 2013-12-19


රජ හොරු
චිත්‍රපට අංකය : 1174
නිකුත් වූ දිනය : 2013-11-22


ඩබල් ට්‍රබල්
චිත්‍රපට අංකය : 1173
නිකුත් වූ දිනය : 2013-10-24


සමනල සංධවනිය
චිත්‍රපට අංකය : 1172
නිකුත් වූ දිනය : 2013-10-04


සීතා මං ආවා
චිත්‍රපට අංකය : 1171
නිකුත් වූ දිනය : 2013-09-13


රන් කෙවිට 2
චිත්‍රපට අංකය : 1170
නිකුත් වූ දිනය : 2013-08-23


ඉගිල්ලෙන්න ඇයි දඟලන්නේ
චිත්‍රපට අංකය : 1169
නිකුත් වූ දිනය : 2013-08-18


කවුද මචං ඇලිස්
චිත්‍රපට අංකය : 1168
නිකුත් වූ දිනය : 2013-06-29


නිකිණි වැස්ස
චිත්‍රපට අංකය : 1167
නිකුත් වූ දිනය : 2013-06-07


සිරි පැරකුම්
චිත්‍රපට අංකය : 1166
නිකුත් වූ දිනය : 2013-05-30


පීටර් වන්
චිත්‍රපට අංකය : 1165
නිකුත් වූ දිනය : 2013-05-10


අබිනික්මන
චිත්‍රපට අංකය : 1164
නිකුත් වූ දිනය : 2013-01-19


අනිත්‍යා
චිත්‍රපට අංකය : 1163
නිකුත් වූ දිනය : 2013-03-14


බෝම්බ සහ රෝස
චිත්‍රපට අංකය : 1162
නිකුත් වූ දිනය : 2013-03-14


ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ගෞතම
චිත්‍රපට අංකය : 1161
නිකුත් වූ දිනය : 2013-01-24

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS