සාරාංශයඡායාරූප
Wasantha Obeysekara
59.064449064449
59% |   962  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Wasantha Obeysekara
Wasantha Obeysekara
 • උපන්දිනය : December 29
 •  
  සම්මාන

  1 Best Director

  2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
  පළගැටියෝ

  2 Best Script Writer

  2වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1980
  පළගැටියෝ

  3 Best Director

  6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
  දඩයම

  4 Best Director

  12 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1984
  දඩයම

  5 Best Script

  6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
  දඩයම

  6 Best Script Writer

  18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990
  කැඩපතක චායා

  7 Best Director

  17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
  කැඩපතක චායා

  8 Best Script Writer

  17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
  කැඩපතක චායා

  9 Best Director

  3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
  කැඩපතක චායා

  10 Best Script Writer

  3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
  කැඩපතක චායා

  11 Best Director

  22වන OCIC සම්මාන උළෙල 1996
  මාරුතය

  12 Best Director

  7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 2
  මාරුතය

  13 Best Director

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2
  දොරකඩ මාරාව

  14 Best Script Writer

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2
  දොරකඩ මාරාව

  15 Best Director

  13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  තීර්ථ යාත්‍රා

  16 Best Script Writer

  13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
  තීර්ථ යාත්‍රා

  17 Best Director

  28 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2003
  සලෙළු වරම

  18 Best Script Writer

  28 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2003
  සලෙළු වරම

  19 Derana Lifetime Award

  3වන දෙරණ සිනමා සම්මාන 2015
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1වෙස් ගත්තෝ
  නළුවා
  1970

  තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1සත් සමුදුර
  තිර රචනය / සහාය අධ්‍යක්ෂණය
  1967
  2වෙස් ගත්තෝ
  අධ්‍යක්ෂණය
  1970
  3වල්මත් වුවෝ
  අධ්‍යක්ෂණය
  1976
  4දියමන්ති
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
  1976
  5පළගැටියෝ
  අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය / තිර රචනය
  1979
  6දඩයම
  අධ්‍යක්ෂණය
  1983
  7කැඩපතක චායා
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  1989
  8මාරුතය
  අධ්‍යක්ෂණය
  1995
  9දොරකඩ මාරාව
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  1998
  10තීර්ථ යාත්‍රා
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  1999
  11සලෙළු වරම
  අධ්‍යක්ෂණය / තිර රචනය
  2002
  12අසනි වර්ෂා
  අධ්‍යක්ෂණය
  2005
  13සෙව්වන්දි
  අධ්‍යක්ෂණය
  2006
  14ආගන්තුකයා
  අධ්‍යක්ෂණය / කතාව / තිර රචනය
  2007
  ජීවදත්ත

  Early life and career
  Obeysekera graduated from the University of Ceylon in 1962. He served on the Editorial Staff of the Associated Newspapers of Ceylon Limited from 1964 to 1970. In addition to his editorial work, Obeysekera wrote several short stories during this period.

  Obeysekera entered the film industry with Sath Samudura in 1967 which he co-wrote and worked on as assistant director; it was Sri Lanka's entry at the Moscow International Film Festival. In 1971 he was awarded a certificate in Cinematography by the Comité de libération du cinéma français.

  1970s
  In the 1970s Obeyskera wrote and directed Ves Gaththo ("Masked Men") (1970), Valmathuwo ("Lost Ones") (1976), Diyamanthi ("Diamond") (1977) and Palangetiyo ("Grasshoppers") (1979). Palangetiyo won the Presidential Film Awards for Best Screenplay, Best Director and Best Film.

  1980s
  1983's Dadayama ("The Hunt") also won the Presidential awards for Best Screenplay, Best Director and Best Film. It was a commercial success as well. Obeyskera made Kedapathaka Chaya ("Reflections on the Mirror") in 1989 after a five year break.[1]

  1990s and 2000s
  In the late-'90s, Obeysekera made Maruthaya ("The Storm") (1995), Dorakada Marawa ("Death at the Doorstep") (1998) and Theertha Yathra ("Pilgrimage") (1999). These also secured several OCIC and Presidential Awards.

  Salelu Warama ("Web of Love"), Agni Warsha, Aganthukaya, and Sewwandhi were made in the 2000s.

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS