තිර රචනය - 322 කලාකරුවෝ
 

රෝයි ද සිල්වා
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 10
1937 - 2018


උදයකාන්ත වර්ණසූරිය
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 13
-


සෝමරත්න දිසානායක
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Louie Vanderstraeten
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
-


Nimmi Hathiyaldeniya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Senesh Disanayaka Bandara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Nishantha De Alwis
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


කේ. ඒ. ඩබ්. පෙරේරා
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
1926 - 2006


බන්දු සමරසිංහ
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Sunil Soma Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 9
-


Sarath Dharmasiri
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


P.S.S. Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Kandapola Kumarathunga
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Boodee Keerthisena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2Anura Chandrasiri
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Karunarathna Hettiarachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Suresh Kumarasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Berty Jayasekara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
1943 - 2004


පතිරාජ එල් එස් දයානන්ද
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
1946 - 2010


සෝමපාල ලීලානන්ද
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS