කලා අධ්‍යක්ෂණය - 242 කලාකරුවෝ
 

Heenatigala Premadasa
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


Sanka Weersekara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


සාලිය ඩයස්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 14
-


Suneth Malsiripura
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Roshan Wijethunga
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Suneth Nandalal
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
-


Wasantha Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Dorik Samarasundara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Sarath Samarawickrama
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 16
-


Stanley De Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Hemapala Dharmasena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
-


Udeni Subodhi Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Priyantha Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Chandraguptha Thenuwara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sisira Chandra Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sulochana Perera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Frank Kurukulasooriya
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Donald Jayantha
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sunil Wijeratne
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 10
-


Albert A. Adhikari
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS