1953 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
 

පුදුම ලේලි
චිත්‍රපට අංකය : 20
නිකුත් වූ දිනය : 1953-12-04


සුජාතා
චිත්‍රපට අංකය : 19
නිකුත් වූ දිනය : 1953-06-26


කැලැ හඳ
චිත්‍රපට අංකය : 18
නිකුත් වූ දිනය : 1953-05-27


පිටිසර කෙල්ල
චිත්‍රපට අංකය : 17
නිකුත් වූ දිනය : 1953-04-24


ප්‍රේම තරඟය
චිත්‍රපට අංකය : 16
නිකුත් වූ දිනය : 1953-03-27


එදා රෑ
චිත්‍රපට අංකය : 15
නිකුත් වූ දිනය : 1953-02-14

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS