1963 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 9
 

ගම්පෙරලිය
චිත්‍රපට අංකය : 93
නිකුත් වූ දිනය : 1963-12-20


දීපශිකා
චිත්‍රපට අංකය : 92
නිකුත් වූ දිනය : 1963-12-12


සිකුරු තරුව
චිත්‍රපට අංකය : 91
නිකුත් වූ දිනය : 1963-09-27


සුදු සඳේ කළු වලා
චිත්‍රපට අංකය : 90
නිකුත් වූ දිනය : 1963-09-04


උඩරට මැණිකේ
චිත්‍රපට අංකය : 89
නිකුත් වූ දිනය : 1963-07-27


මංගලිකා
චිත්‍රපට අංකය : 88
නිකුත් වූ දිනය : 1963-07-26


සුහද සොහොයුරෝ
චිත්‍රපට අංකය : 87
නිකුත් වූ දිනය : 1963-06-14


වෙන ස්වර්ගයක් කුමටද
චිත්‍රපට අංකය : 86
නිකුත් වූ දිනය : 1963-05-02


අදට වැඩිය හෙට හොඳයි
චිත්‍රපට අංකය : 85
නිකුත් වූ දිනය : 1963-03-26

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS