1981 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 35
 

චංචල රේඛා
චිත්‍රපට අංකය : 492
නිකුත් වූ දිනය : 1981-12-18


සාරංගා
චිත්‍රපට අංකය : 491
නිකුත් වූ දිනය : 1981-12-18


සමාවෙන්න
චිත්‍රපට අංකය : 490
නිකුත් වූ දිනය : 1981-12-11


සුද්දා
චිත්‍රපට අංකය : 489
නිකුත් වූ දිනය : 1981-12-11


බංගලි වළලු
චිත්‍රපට අංකය : 488
නිකුත් වූ දිනය : 1981-11-27


ආරාධනා
චිත්‍රපට අංකය : 487
නිකුත් වූ දිනය : 1981-11-13


ජීවන්ති
චිත්‍රපට අංකය : 486
නිකුත් වූ දිනය : 1981-11-07


හොඳම නළුවා
චිත්‍රපට අංකය : 485
නිකුත් වූ දිනය : 1981-10-30


සතර දිගන්තය
චිත්‍රපට අංකය : 484
නිකුත් වූ දිනය : 1981-10-16


ඉන්දුට මල් මිටක්
චිත්‍රපට අංකය : 483
නිකුත් වූ දිනය : 1981-10-16


අංජානා
චිත්‍රපට අංකය : 482
නිකුත් වූ දිනය : 1981-10-02


දයාබර නිලූ
චිත්‍රපට අංකය : 481
නිකුත් වූ දිනය : 1981-10-02


ගීතිකා
චිත්‍රපට අංකය : 480
නිකුත් වූ දිනය : 1981-09-04


බාදුරා මල්
චිත්‍රපට අංකය : 479
නිකුත් වූ දිනය : 1981-08-28


රිදී තැල්ල
චිත්‍රපට අංකය : 478
නිකුත් වූ දිනය : 1981-08-21


සත්කුළු පව්ව
චිත්‍රපට අංකය : 477
නිකුත් වූ දිනය : 1981-07-24


සාගරයක් මැද
චිත්‍රපට අංකය : 476
නිකුත් වූ දිනය : 1981-07-17


අම්මේ මට සමාවෙන්න
චිත්‍රපට අංකය : 475
නිකුත් වූ දිනය : 1981-07-10


සූරියකාන්ත
චිත්‍රපට අංකය : 474
නිකුත් වූ දිනය : 1981-07-03


වජිරා
චිත්‍රපට අංකය : 473
නිකුත් වූ දිනය : 1981-06-26


සැනසුම
චිත්‍රපට අංකය : 472
නිකුත් වූ දිනය : 1981-06-12


එක දවසක් රෑ
චිත්‍රපට අංකය : 471
නිකුත් වූ දිනය : 1981-05-29


සතර පෙර නිමිති
චිත්‍රපට අංකය : 470
නිකුත් වූ දිනය : 1981-05-02


සිටු කුමරියෝ
චිත්‍රපට අංකය : 469
නිකුත් වූ දිනය : 1981-05-02


අජාසත්ත
චිත්‍රපට අංකය : 468
නිකුත් වූ දිනය : 1981-04-10


සොල්දාදු උන්නැහේ
චිත්‍රපට අංකය : 467
නිකුත් වූ දිනය : 1981-04-10


බඹා කෙටූ හැටි
චිත්‍රපට අංකය : 466
නිකුත් වූ දිනය : 1981-03-21


වාලම්පුරි
චිත්‍රපට අංකය : 465
නිකුත් වූ දිනය : 1981-03-14


සයුරු තෙර
චිත්‍රපට අංකය : 464
නිකුත් වූ දිනය : 1981-03-06


සත්වෙනි දවස
චිත්‍රපට අංකය : 463
නිකුත් වූ දිනය : 1981-02-20


බද්දේගම
චිත්‍රපට අංකය : 462
නිකුත් වූ දිනය : 1981-02-20


රංගා
චිත්‍රපට අංකය : 461
නිකුත් වූ දිනය : 1981-01-30


තවලම
චිත්‍රපට අංකය : 460
නිකුත් වූ දිනය : 1981-01-23


රන් එතනා
චිත්‍රපට අංකය : 459
නිකුත් වූ දිනය : 1981-01-09


කෝලම්කාරයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 458
නිකුත් වූ දිනය : 1981-01-09

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS