1983 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 33
 

බෝනික්කා
චිත්‍රපට අංකය : 563
නිකුත් වූ දිනය : 1983-12-23


මුහුදු ලිහිණි
චිත්‍රපට අංකය : 562
නිකුත් වූ දිනය : 1983-12-19


හිතත් හොඳයි වඩාත් හොඳයි
චිත්‍රපට අංකය : 561
නිකුත් වූ දිනය : 1983-12-02


රතු මකරා
චිත්‍රපට අංකය : 560
නිකුත් වූ දිනය : 1983-11-25


මොණරතැන්න 2
චිත්‍රපට අංකය : 559
නිකුත් වූ දිනය : 1983-11-04


තුන්වැනි යාමය
චිත්‍රපට අංකය : 558
නිකුත් වූ දිනය : 1983-10-28


මුවන් පැලැස්ස 3
චිත්‍රපට අංකය : 557
නිකුත් වූ දිනය : 1983-10-04


චන්ඩි පැටව්
චිත්‍රපට අංකය : 556
නිකුත් වූ දිනය : 1983-09-30


සමනල සිහින
චිත්‍රපට අංකය : 555
නිකුත් වූ දිනය : 1983-09-16


සිස්ටර් මේරි
චිත්‍රපට අංකය : 554
නිකුත් වූ දිනය : 1983-07-22


මල් මධූ
චිත්‍රපට අංකය : 553
නිකුත් වූ දිනය : 1983-07-15


මැණික් මාලිගා
චිත්‍රපට අංකය : 552
නිකුත් වූ දිනය : 1983-06-25


ලොකු තාත්තා
චිත්‍රපට අංකය : 551
නිකුත් වූ දිනය : 1983-06-25


පසමිතුරෝ
චිත්‍රපට අංකය : 550
නිකුත් වූ දිනය : 1983-06-22


සෙනෙහසක කඳුල
චිත්‍රපට අංකය : 549
නිකුත් වූ දිනය : 1983-06-17


හස්ති වියරුව
චිත්‍රපට අංකය : 548
නිකුත් වූ දිනය : 1983-06-17


සුබෝධා
චිත්‍රපට අංකය : 547
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-27


දඩයම
චිත්‍රපට අංකය : 546
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-20


තුත්තිරි මල්
චිත්‍රපට අංකය : 545
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-14


ඈතින් ඈතට
චිත්‍රපට අංකය : 544
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-06


කරාටේ ජෝ
චිත්‍රපට අංකය : 543
නිකුත් වූ දිනය : 1983-05-06


චුට්ටේ
චිත්‍රපට අංකය : 542
නිකුත් වූ දිනය : 1983-04-29


චන්ඩි සිරියා
චිත්‍රපට අංකය : 541
නිකුත් වූ දිනය : 1983-04-08


සමුගනිමි මා සැමියනි
චිත්‍රපට අංකය : 540
නිකුත් වූ දිනය : 1983-04-01


නිළියකට පෙම් කලෙමි
චිත්‍රපට අංකය : 539
නිකුත් වූ දිනය : 1983-03-18


සිව් රඟ සේනා
චිත්‍රපට අංකය : 538
නිකුත් වූ දිනය : 1983-03-11


යලි පුපුනු මලක්
චිත්‍රපට අංකය : 537
නිකුත් වූ දිනය : 1983-03-04


කලියුගය
චිත්‍රපට අංකය : 536
නිකුත් වූ දිනය : 1983-03-04


සුමිතුරෝ
චිත්‍රපට අංකය : 535
නිකුත් වූ දිනය : 1983-02-12


සඳමලී
චිත්‍රපට අංකය : 534
නිකුත් වූ දිනය : 1983-01-29


චන්දිරා
චිත්‍රපට අංකය : 533
නිකුත් වූ දිනය : 1983-01-21


රන් මිනි මුතු
චිත්‍රපට අංකය : 532
නිකුත් වූ දිනය : 1983-01-19


සසර වසන තුරු
චිත්‍රපට අංකය : 531
නිකුත් වූ දිනය : 1983-01-14

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS