2000 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 17
 

ඉන්ද්‍රඛීලය
චිත්‍රපට අංකය : 924
නිකුත් වූ දිනය : 2000-12-15


පෙම් කැකුල
චිත්‍රපට අංකය : 923
නිකුත් වූ දිනය : 2000-12-08


අනුරාගයේ අනන්තය
චිත්‍රපට අංකය : 922
නිකුත් වූ දිනය : 2000-12-08


ගිනිගත් මධුසමය
චිත්‍රපට අංකය : 921
නිකුත් වූ දිනය : 2000-11-03


සඳ යහනට
චිත්‍රපට අංකය : 920
නිකුත් වූ දිනය : 2000-11-03


සළුපට අහසට 2
චිත්‍රපට අංකය : 919
නිකුත් වූ දිනය : 2000-10-20


ඇගේ වෛරය 4
චිත්‍රපට අංකය : 918
නිකුත් වූ දිනය : 2000-08-25


රාජ්‍ය සේවය පිණිසයි
චිත්‍රපට අංකය : 917
නිකුත් වූ දිනය : 2000-08-11


හංස විලාපය
චිත්‍රපට අංකය : 916
නිකුත් වූ දිනය : 2000-08-06


තිසරාවි
චිත්‍රපට අංකය : 915
නිකුත් වූ දිනය : 2000-07-21


දඬුවම
චිත්‍රපට අංකය : 914
නිකුත් වූ දිනය : 2000-06-30


දඩබිම
චිත්‍රපට අංකය : 913
නිකුත් වූ දිනය : 2000-06-30


කව්ද බොලේ ඇලිස්
චිත්‍රපට අංකය : 912
නිකුත් වූ දිනය : 2000-04-14


රෑ දනියෙල් දවල් මිගෙල් 2
චිත්‍රපට අංකය : 911
නිකුත් වූ දිනය : 2000-03-31


සරෝජා
චිත්‍රපට අංකය : 910
නිකුත් වූ දිනය : 2000-03-10


චක්ක්‍රායුධ
චිත්‍රපට අංකය : 909
නිකුත් වූ දිනය : 2000-02-11


උණ්ඩය
චිත්‍රපට අංකය : 908
නිකුත් වූ දිනය : 2000-02-04

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS