සාරාංශයඡායාරූප
Punya Heendeniya
57.09939148073
57% |   986  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

Punya Heendeniya
Punya Heendeniya
 • උපන්දිනය : July 31
 •  
  සම්මාන

  1 Best Actress

  1 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1964
  ගම්පෙරලිය

  2 Special Awards - Actor

  1 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1964
  සිකුරු තරුව

  3 Best Actress

  1වන එක්සත් ලංකා රසික සංගමය සම්මාන උළෙල 1964
  ගම්පෙරලිය

  4 Best Actress

  5 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1968
  රන්සළු

  5 Famous Actress

  2වන ස්වර්ණ සංඛ සම්මාන උළෙල 1968

  6 Best Actress

  1වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1968
  රන්සළු

  7 Merit Award

  6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
  කලියුගය

  8 "Swarna Sinha" Award

  12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000 - 2

  9 Abhimani Award

  33 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 2016
   
  තිරගත වූ චිත්‍රපට


  තිරයේ සාමාජිකයෙක් ලෙස

  1අසෝකා
  නිළිය
  1955
  2දෙයියන්නේ රටේ
  ප්‍රධාන නිළිය
  1958
  3සුනීතා
  නිළිය
  1958
  4ශ්‍රී 296
  ප්‍රධාන නිළිය
  1959
  5කුරුළු බැද්ද
  ප්‍රධාන නිළිය
  1961
  6සිකුරු තරුව
  ප්‍රධාන නිළිය
  1963
  7ගම්පෙරලිය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1963
  8පරසතු මල්
  ප්‍රධාන නිළිය
  1966
  9රන්සළු
  ප්‍රධාන නිළිය
  1967
  10හිත ගිය තැන
  ප්‍රධාන නිළිය
  1967
  11කලියුගය
  ප්‍රධාන නිළිය
  1983
  ජීවදත්ත

  Heendeniya Vidanaralalage Punya Heendeniya was born on a July 31, and grew up in a little villa its boundaries triangular with the village temple, school and an evergreen paddy field in the beautiful village of Meerigama. The triangle nurtured her character providing her atmospheres - spiritual, educational and aesthetical. Punya is a blend of all three.

  Punya was the fifth in her simple folk family which comprised three sisters and three brothers. Her small scale landed proprietor father and mother provided her a blissful and a benevolent childhood which a child could ever expect.

  Her close family group consisted of her musical father, religious mother and aesthetic passionate offsprings provided her a well balanced mind which later was nourished under the guiding light of her school dancing teacher famous Panibharatha Master and Siyambalapitiye Osthad David Master (who later became a Professor and Vice Chancellor of Gwalier University, India).

  Punya was selected to sing the welcome song for Prime Minister D. S. Senanayaka at the foundation laying ceremony held at Meerigama College which later developed into a National School in the area with its new name D. S. Senanayaka College, Meerigama.

  Along with that memorable experience Punya, an adventurous village damsel who used to walk in the mud on the paddy paths (`Niyara’) carrying `Ambula’ (lunch) for her father and the workers during the harvest reaping time, found the first rare opportunity to appear in a dancing sequence choreographed by Panibharatha Master for `Asoka’ film, directed by Sirisena Wimalaweera in 1954-1955. Though she was still a teenage schoolgirl, the rhythm this folk lass had in her soul was being discovered.

  Dr. Milroy first came to see Punya in 1967. Within a year their love blossomed, and however much `Nanda’ of `Gamperaliya’ had male fanatics, the only fan who could make her heart faster was Milroy. Once she made a strong cup of Coffee for him in order to keep him awake throughout the night until he drove from Meerigama to the DMO office, Moneragala. Though it was bitter like `Kasaaya’, Milroy had to gulp it under her supervision, thinking it was quite a mild sacrifice in comparison for their fiancees in ancient times everywhere in the world.

  Milroy and Punya went to Zambia in 1978. Dr. Milroy served as the Chief Medical Officer of Zambia Consolidates Copper Mines, looking after the medical side of the workers of the institution.
   

   
   
  Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
  All rights reserved - 2020
  Powered by isandi CREATIONS