සාරාංශයඡායාරූප
D. B. Nihalsinghe
ඩී. බී. නිහාල්සිංහ
1939 - 2016
60.156599552573
60% |   894  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

 
සම්මාන

1 Best Editor

5 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1968
සත්සමුදුර

2 Best Cinematographer

2වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1969
දහසක් සිතුවිලි

3 Favourite Producer [3rd]21,617

3 වන දීපශිකා සම්මාන උළෙල 1972
වැලිකතර

4 Best Director [3rd]

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
වැලිකතර

5 Best Editor [3rd]

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
වැලිකතර

6 Best Cinematographer

5වන විචාරක සම්මාන උළෙල 1972
වැලිකතර

7 Best Editor

10 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1982
සාගරයක් මැද

8 Merit Award

6වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1984
මුහුදු ලිහිණි

9 Best Director

15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

10 Best Cinematographer - Colour

15 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

11 Best Cinematographer

14වන OCIC සම්මාන උළෙල 1987
මල්දෙනියේ සිමියොන්

12 "Ranathisara" Award

18 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1990

13 Best Director

20 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1992
කෙළිමඩල
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1සත්සමුදුර
සංස්කරණය
1967
2වැලිකතර
අධ්‍යක්ෂණය / නිෂ්පාදනය
1971
3රිදී නිම්නය
අධ්‍යක්ෂණය
1982
4මල්දෙනියේ සිමියොන්
අධ්‍යක්ෂණය
1986
5කෙළිමඩල
අධ්‍යක්ෂණය
1991
ජීවදත්ත

Dr. Diongu Badaturuge Nihalsingha (known as D. B. Nihalsinghe, 27 May 1939 – 21 April 2016)[1] was an accomplished Sri Lankan film director, cinematographer, editor, producer. He was noted for his versatility : as a film cameraman, as a film director, as a (pioneering) television director, as an administrator, and as a teacher. He is a pioneer who introduced professional television production to Sri Lanka (in 1979), commencing with Sri Lanka's and South Asia's first color teledrama, Dimuthu Muthu. He was the founding Chief Executive Officer and General Manager of Sri Lanka's National Film Corporation and a distinguished alumni of the then University of Ceylon, Peradeniya (presently University of Peradeniya). He is the only Sri Lankan who has been conferred Life Fellowship of the Society of Motion picture and Television Engineers USA, the oldest film organisation in the world, established in 1915. The Society determines film and television standards worldwide.

His best known work is Welikathara, Sri Lanka's first and South Asia's second Cinemascaope film, included as among the ten best Sri Lankan films awarded the Sri Lanka Presidential award, while Maldeniye Simiyon is also noted for the award for its actress Anoja Weerasinghe as Best Actress at the 16th New Delhi International Film Festival. Two more of his films, Ridei Nimanaya and Kelimadala are also noteworthy, with the latter winning the highest number of national awards at that time. He is also notable for being the pioneer with first ever degree for TV and cinema degree from the University of Kelaniya.

Early life
Nihalsinghe was an accomplished student leader as Head Prefect and as Sergeant of the cadet platoon at Ananda college and originally hoped to join the army. By the time he left school he had become more interested in film. As a present for completing the SSC examination, Nihalsinghe's father veteran journalist D.B Dhanapala presented him with a 16mm Bolex cine camera.

Nihalsingha entered the University of Ceylon at Peradeniya and read for a degree in Economics. While at the University he did the camera work for the first documentary to be made by University students, "Niyanada Rata", directed by a student K.K.L de Silva.

After leaving the University, Nihalsingha got an opportunity to enter the film field when a friend of his father offered him a job as a cameraman for the Australian Broadcasting Corporation in Colombo which he took. In 1965 he was offered a post with Hearst Metrotone News on the weekly newsreel, Metro News for the Military Assistance Command in Vietnam.

Cinema Career
On his return to Sri Lanka, Nihalsinghe was asked to be cameraman and editor of Sath Samudura. He brought to the film a fluid newsreel look, (a total departure from the Indian studio style camera work) hand-holding the 35mm Arriflex film camera- a point which was noted by reviewers. He is famous for the first teledrama in Sri Lanka, Dimuthu muthu.

Nihalsingha received the Cardiff Commonwealth Film Festival award for his first film Bakhti. In 1971, he made the groundbreaking Welikathara in cinemascope. "Welikathara" was South Asia's second CinemaScope film and Sri Lanka's first. Maldeniye Simiyon (1986) won star Anoja Weerasinghe the 'Silver Peacock' as the Best Actress at the 11th Delhi International Film Festival, 1987. Kelimadala (1992) won a dozen awards at the Sarasaviya film festival. Ridi Nimnaya (1982) starred Sanath Gunatileke.

Awards
Nihalsingha was awarded the Sri Lankan national honour of KalaKeerthi for his lifetime contribution to Sri Lankan film and television while the Society of Motion Picture and Television Engineers of America (SMPTE) made him a Fellow and later, Life Fellow in 2004 for "achieving outstanding rank among engineers and administrators in motion pictures and television by proficiency and contributions." He is the only Fellow of the SMPTE in Sri Lanka and South Asia. SMPTE is the oldest film and television body in the world, formed in 1915 in New York. It determines motion picture and television standards.

British Kinematograph, Sound and Television Society also made him a Fellow of the society in recognition of lifetime services to film and television in Sri Lanka and South Asia for "the development of film and television production techniques" which included pioneering professional color television production in South Asia in 1979.

In 1979, Nihalsingha left the State Film Corporation and formed the Tele-Cine Limited with the help of Hemasiri Premawarne and Chandra Seneviratne. Tele-Cine Ltd was South Asia's and Sri Lanka's pioneer in professional color television production of television drama, commercials, musicals and documentary. As CEO of Tele-Cine for 16 years, Nihalsingha directed and pioneered the first television drama series in South Asia, Dimuthu Muthu, starring Devika Mihirani and Amarasiri Kanlansooriya. He later went on to direct several pioneering tele-drama series, creating the template for tele-drama production and training and introducing technical personnel in a context where there were none. This is a legacy which lasts to this day in Sri Lanka.

In 1995, Nihalsingha resigned from TCL in 1994 when he was invited to join Television Broadcast (Overseas) Limited in Hong Kong. He was sent to Malaysia's ASTRO as its general manager of Film and Television Production and later, in 2003, as its Executive Director of Feature Film Production. In Kuala Lumpur, Nihalsingha trained several hundred Malaysian young people in all facets of film and television production. He returned to Sri Lanka in early 2006 and is active in migration of film to digital and television migration to digital.

Besides a BA in Economics from the University of Ceylon, Peradeniya, Nihalsingha has an MA in Film Studies from the Norwich University, Vermont, USA and a PhD in Public Enterprises from the University of South Australia in Adelaide.
 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS