සාරාංශයඡායාරූප
Suminda Weerasinghe
59.586563307494
60% |   774  Vote(s)
1 2 3 4 5
 
සාරාංශය

 
සම්මාන

1 Best Cameraman - Black and White

7වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1985
අරුණට පෙර

2 Best Cinematographer

12වන OCIC සම්මාන උළෙල 1985
අරුණට පෙර

3 Best Cinematographer - Colour

14 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1986
සුරදූතියෝ

4 Best Cinematographer [2nd]

14වන OCIC සම්මාන උළෙල 1987
ආදර හසුන

5 Best Cinematographer

17වන OCIC සම්මාන උළෙල 1990
කැඩපතක චායා

6 Best Cinematographer

3වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1991 - 1
කැඩපතක චායා

7 Best Cinematographer - BnW

21 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1993
සිසිල ගිනි ගනී

8 Best Cinematographer

20වන OCIC සම්මාන උළෙල 1993
සිසිල ගිනි ගනී

9 Best Cinematographer

5වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1993
සිසිල ගිනි ගනී

10 Best Cinematographer - Colour

22 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1994
සුරබිදෙන

11 Best Cinematographer

21වන OCIC සම්මාන උළෙල 1994
සප්ත කන්‍යා

12 Best Cinematographer

1වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1994
සිහින දේශයෙන්

13 Best Cinematographer

2වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1995
විමුක්ති

14 Best Cinematographer - Colour

24 වැනි සරසවිය සම්මාන උළෙල - 1996
මාරුතය

15 Best Cinematographer

22වන OCIC සම්මාන උළෙල 1996
මාරුතය

16 Best Cinematographer

7වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1996 - 2
මාරුතය

17 Best Cameraman

11වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 1997
සිහින දේශයෙන්

18 Best Cinematographer

23වන OCIC සම්මාන උළෙල 1997
සිහින දේශයෙන්

19 Best Cinematographer

8වන ස්වර්ණ සංඛ සිනමා සම්මාන උළෙල 1997
සිහින දේශයෙන්

20 Best Cinematographer

4වන විචාරක සම්මාන උළෙල - FIPRESCT 1998
පව්රු වළලු

21 Best Cameraman - Black and White

12වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
දැහැන

22 Best Cameraman - Color

13වන ජනාධිපති සම්මාන උළෙල 2000
පව්රු වළලු

23 Best Cinematographer

26වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
පව්රු වළලු

24 Best Performance Award - Merit

27වන OCIC සම්මාන උළෙල 2002
සරෝජා
 
තිරගත වූ චිත්‍රපට


තිරය පිටුපස සාමාජිකයෙක් ලෙස

1අරුණට පෙර
කැමරාකරණය
1984
2සිසිල ගිනි ගනී
කැමරාකරණය
1992
3සුරබිදෙන
කැමරාකරණය
1993
4මාරුතය
කැමරාකරණය
1995
5අයෝමා
කැමරාකරණය
1995
6සිහින දේශයෙන්
කැමරාකරණය
1996
7ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි
කැමරාකරණය
1998
8දැහැන
කැමරාකරණය
1998
9පව්රු වළලු
කැමරාකරණය
1999
10කිනිහිරියා මල්
කැමරාකරණය
2001
11බින්දු
කැමරාකරණය
2009
12අලිමංකඩ
කැමරාකරණය
2009
13සිරි දළදා ගමනය
කැමරාකරණය
2014
ජීවදත්ත

 
COMMENTS

FACEBOOK

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS