අංග රචනය - 163 කලාකරුවෝ
 

Ebert Wijesinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 36
- 2013


Janaka Ranasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Gunasiri Uhanovita
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Ajith Shantha
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Wasantha Wittachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 15
-


Sumith Galhena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Manoj Kumara Selvaraj
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


S.P. Kostha
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 13
-


Sarath Ranaweera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 12
-


Sanjaya Nipunaarachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


G.D. Nandasena
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Imal Shanaka Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 13
-


Kiran Soysa
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Sunil Kiran Soysa
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Regie De Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 15
-


Derik Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 14
-


W. Selwaraj
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


Ranjith Mathangaweera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
-


Ranjith Wickramasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


Nimal Subasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS