දෙබස් - 184 කලාකරුවෝ
 

Ariyarathna Kahavita
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 10
1933 - 21


Karunarathna D. Pilip
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Simon Nawagaththegama
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


කරුණාරත්න අබේසේකර
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 9
1930 - 1983


සංජය ලීලාරත්න
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


බි.ඒ.ඩබ්ලිව්. ජයමාන්න
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 10
1908 - 1965


හියුගෝ ප්‍රනාන්දු
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 16
1912 - 1999


කේ. ඒ. ඩබ්. පෙරේරා
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 19
1926 - 2006


Kithsiri Nihal Jayasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
1942 - 19


Suresh Kumarasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


W. Wilfred Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


ඩේවිඩ් ධර්මකීර්ති
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
1913 - 1987


Somasiri Senevirathne
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


E.R. Erathna
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


ධර්මසිරි ගමගේ
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
1939 - 2004


Benadict Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 5
-


Laxshman Mallawaarchchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sunil Soma Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


Kusumchandra Gamage
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


බන්දු සමරසිංහ
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS