1957 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 8
 

සූරසේන
චිත්‍රපට අංකය : 47
නිකුත් වූ දිනය : 1957-12-13


සරදම
චිත්‍රපට අංකය : 46
නිකුත් වූ දිනය : 1957-01-01


සුකුමලී
චිත්‍රපට අංකය : 45
නිකුත් වූ දිනය : 1957-10-14


ලේ කඳුළු
චිත්‍රපට අංකය : 44
නිකුත් වූ දිනය : 1957-09-02


සිරියලතා
චිත්‍රපට අංකය : 43
නිකුත් වූ දිනය : 1957-06-27


සූරයා
චිත්‍රපට අංකය : 42
නිකුත් වූ දිනය : 1957-03-29


ජීවිත සටන
චිත්‍රපට අංකය : 41
නිකුත් වූ දිනය : 1957-02-23


සිරකරුවා
චිත්‍රපට අංකය : 40
නිකුත් වූ දිනය : 1957-01-25

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS