1978 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 26
 

අනුපමා
චිත්‍රපට අංකය : 397
නිකුත් වූ දිනය : 1978-12-22


අහසින් පොලවට
චිත්‍රපට අංකය : 396
නිකුත් වූ දිනය : 1978-12-15


සඳ වට රන් තරු
චිත්‍රපට අංකය : 395
නිකුත් වූ දිනය : 1978-11-24


සසර
චිත්‍රපට අංකය : 394
නිකුත් වූ දිනය : 1978-11-17


කුමර කුමරියෝ
චිත්‍රපට අංකය : 393
නිකුත් වූ දිනය : 1978-11-10


අපේක්ෂා
චිත්‍රපට අංකය : 392
නිකුත් වූ දිනය : 1978-11-03


සීතා දේවි
චිත්‍රපට අංකය : 391
නිකුත් වූ දිනය : 1978-10-20


දීපාන්ජලි
චිත්‍රපට අංකය : 390
නිකුත් වූ දිනය : 1978-10-06


අප්සරා
චිත්‍රපට අංකය : 389
නිකුත් වූ දිනය : 1978-09-01


සැලි
චිත්‍රපට අංකය : 388
නිකුත් වූ දිනය : 1978-08-25


බඹරු ඇවිත්
චිත්‍රපට අංකය : 387
නිකුත් වූ දිනය : 1978-08-11


වීර පුරන් අප්පු
චිත්‍රපට අංකය : 386
නිකුත් වූ දිනය : 1978-08-08


ටිකිරා
චිත්‍රපට අංකය : 385
නිකුත් වූ දිනය : 1978-08-04


කුණ්ඩල කේශී
චිත්‍රපට අංකය : 384
නිකුත් වූ දිනය : 1978-07-21


සරා
චිත්‍රපට අංකය : 383
නිකුත් වූ දිනය : 1978-06-23


සෙලීනාගේ වලව්ව
චිත්‍රපට අංකය : 382
නිකුත් වූ දිනය : 1978-06-09


හිත මිතුරා
චිත්‍රපට අංකය : 381
නිකුත් වූ දිනය : 1978-05-19


ආශා දෑසින්
චිත්‍රපට අංකය : 380
නිකුත් වූ දිනය : 1978-04-28


සිරිපතුල
චිත්‍රපට අංකය : 379
නිකුත් වූ දිනය : 1978-04-14


මධුවන්තී
චිත්‍රපට අංකය : 378
නිකුත් වූ දිනය : 1978-04-07


ගැහැණු ළමයි
චිත්‍රපට අංකය : 377
නිකුත් වූ දිනය : 1978-03-17


විශ්මය
චිත්‍රපට අංකය : 376
නිකුත් වූ දිනය : 1978-03-01


මගේ රන් පුතා
චිත්‍රපට අංකය : 375
නිකුත් වූ දිනය : 1978-02-17


ජනක සහ මංජු
චිත්‍රපට අංකය : 374
නිකුත් වූ දිනය : 1978-01-27


චන්ඩි ශ්‍යාමා
චිත්‍රපට අංකය : 373
නිකුත් වූ දිනය : 1978-01-20


සිතක සුවඳ
චිත්‍රපට අංකය : 372
නිකුත් වූ දිනය : 1978-01-14

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS