1985 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 23
 

යුගාන්තය
චිත්‍රපට අංකය : 620
නිකුත් වූ දිනය : 1985-01-01


කිරි මදු වැල්
චිත්‍රපට අංකය : 619
නිකුත් වූ දිනය : 1985-11-29


සුරදූතියෝ
චිත්‍රපට අංකය : 618
නිකුත් වූ දිනය : 1985-11-22


කරදිය වලල්ල
චිත්‍රපට අංකය : 617
නිකුත් වූ දිනය : 1985-10-11


වාසිටි කෙල්ල
චිත්‍රපට අංකය : 616
නිකුත් වූ දිනය : 1985-10-04


දූ දරුවෝ
චිත්‍රපට අංකය : 615
නිකුත් වූ දිනය : 1985-08-16


සුදු මාමා
චිත්‍රපට අංකය : 614
නිකුත් වූ දිනය : 1985-07-26


රෝසි
චිත්‍රපට අංකය : 613
නිකුත් වූ දිනය : 1985-07-26


ආදරයක මහිම
චිත්‍රපට අංකය : 612
නිකුත් වූ දිනය : 1985-07-12


ඔබට දිව්රා කියන්නම්
චිත්‍රපට අංකය : 611
නිකුත් වූ දිනය : 1985-07-05


ඩොරීන්ගේ සයනය
චිත්‍රපට අංකය : 610
නිකුත් වූ දිනය : 1985-06-28


වත්සලා අක්කා
චිත්‍රපට අංකය : 609
නිකුත් වූ දිනය : 1985-06-28


ඇය වැරදිද ඔබ කියන්න
චිත්‍රපට අංකය : 608
නිකුත් වූ දිනය : 1985-05-17


චන්නයි කෙල්ලෝ දෙන්නයි
චිත්‍රපට අංකය : 607
නිකුත් වූ දිනය : 1985-04-26


පුතුනි මට සමාවෙන්න
චිත්‍රපට අංකය : 606
නිකුත් වූ දිනය : 1985-04-05


සුද්දිලාගේ කතාව
චිත්‍රපට අංකය : 605
නිකුත් වූ දිනය : 1985-03-29


රත්තරන් කන්ද
චිත්‍රපට අංකය : 604
නිකුත් වූ දිනය : 1985-03-29


අරලිය මල්
චිත්‍රපට අංකය : 603
නිකුත් වූ දිනය : 1985-03-15


චාලිත රන්ගාලි
චිත්‍රපට අංකය : 602
නිකුත් වූ දිනය : 1985-03-08


රැජින
චිත්‍රපට අංකය : 601
නිකුත් වූ දිනය : 1985-02-15


මව්බිම නැත්නම් මරණය
චිත්‍රපට අංකය : 600
නිකුත් වූ දිනය : 1985-02-08


ආදර කතාව
චිත්‍රපට අංකය : 599
නිකුත් වූ දිනය : 1985-01-25


මිහිදුම් සළු
චිත්‍රපට අංකය : 598
නිකුත් වූ දිනය : 1985-01-25

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS