1986 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 17
 

ආදර හසුන
චිත්‍රපට අංකය : 637
නිකුත් වූ දිනය : 1986-12-05


අවුරුදු දා
චිත්‍රපට අංකය : 636
නිකුත් වූ දිනය : 1986-12-05


දිනුම
චිත්‍රපට අංකය : 635
නිකුත් වූ දිනය : 1986-11-07


සූර සරදියෙල්
චිත්‍රපට අංකය : 634
නිකුත් වූ දිනය : 1986-10-24


පූජා
චිත්‍රපට අංකය : 633
නිකුත් වූ දිනය : 1986-09-05


කොටි වලිගය
චිත්‍රපට අංකය : 632
නිකුත් වූ දිනය : 1986-08-01


ජය අපටයි
චිත්‍රපට අංකය : 631
නිකුත් වූ දිනය : 1986-07-25


දෙව්දුව
චිත්‍රපට අංකය : 630
නිකුත් වූ දිනය : 1986-07-11


මල්දෙනියේ සිමියොන්
චිත්‍රපට අංකය : 629
නිකුත් වූ දිනය : 1986-05-22


ගිම්හානේ ගී නාදේ
චිත්‍රපට අංකය : 628
නිකුත් වූ දිනය : 1986-05-16


දුෂ්‍යන්ති
චිත්‍රපට අංකය : 627
නිකුත් වූ දිනය : 1986-05-16


පෙරළිකාරයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 626
නිකුත් වූ දිනය : 1986-04-25


අතුරු මිතුරු
චිත්‍රපට අංකය : 625
නිකුත් වූ දිනය : 1986-04-04


අසිපත මමයි
චිත්‍රපට අංකය : 624
නිකුත් වූ දිනය : 1986-03-14


ප්‍රාර්ථනා
චිත්‍රපට අංකය : 623
නිකුත් වූ දිනය : 1986-03-07


මල් වරුසා
චිත්‍රපට අංකය : 622
නිකුත් වූ දිනය : 1986-02-21


යලි හමුවෙන්නයි
චිත්‍රපට අංකය : 621
නිකුත් වූ දිනය : 1986-02-07

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS