සටන් අධ්‍යක්ෂණය - 35 කලාකරුවෝ
 

බන්දු මුණසිංහ
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
1936 - 2005


Wasantha Kumarawila
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


රොබින් ප්‍රනාන්දු
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
1937 - 2022


සන්දෝ හැරිස්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Sarath Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 14
-


ටෙඩී විද්‍යාලංකාර
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 25
1955 -


Sarath De Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


Lal Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


ඇලෙක්සැන්ඩර් ප්‍රනාන්දු
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-


Gamini Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


විල්සන් කරුණාරත්න
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
1942 - 2022


Bili Warne
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Ajantha Mahantharachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sumith Mudannayake
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


M. Lal Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Saranapala Suriyaarachchi
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Samantha Ranga Mayadunne
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Gamini Kure
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Luxman Silva
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Samantha Mayadunne
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 4
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS