1971 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 14
 

මා හේනේ රීරි යකා
චිත්‍රපට අංකය : 238
නිකුත් වූ දිනය : 1971-12-22


හාරලක්ෂය
චිත්‍රපට අංකය : 237
නිකුත් වූ දිනය : 1971-12-17


සමනල කුමරියෝ
චිත්‍රපට අංකය : 236
නිකුත් වූ දිනය : 1971-11-20


වැලිකතර
චිත්‍රපට අංකය : 235
නිකුත් වූ දිනය : 1971-10-27


බිඳුණු හදවත්
චිත්‍රපට අංකය : 234
නිකුත් වූ දිනය : 1971-10-22


සීයේ නෝට්ටුව
චිත්‍රපට අංකය : 233
නිකුත් වූ දිනය : 1971-09-17


කේසර සිංහයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 232
නිකුත් වූ දිනය : 1971-08-28


අභිරහස
චිත්‍රපට අංකය : 231
නිකුත් වූ දිනය : 1971-08-04


හතර දෙනාම සූරයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 230
නිකුත් වූ දිනය : 1971-07-20


කතුරු මුවාත්
චිත්‍රපට අංකය : 229
නිකුත් වූ දිනය : 1971-06-20


රන් ඔන්චිල්ලා
චිත්‍රපට අංකය : 228
නිකුත් වූ දිනය : 1971-03-14


කලණ මිතුරෝ
චිත්‍රපට අංකය : 227
නිකුත් වූ දිනය : 1971-03-03


දැවෙන පිපාසය
චිත්‍රපට අංකය : 226
නිකුත් වූ දිනය : 1971-02-11


පූජිතයෝ
චිත්‍රපට අංකය : 225
නිකුත් වූ දිනය : 1971-01-14

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS