1989 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 11
 

සිරිමැදුර
චිත්‍රපට අංකය : 677
නිකුත් වූ දිනය : 1989-12-29


රන්දෙනිගල සිංහයා
චිත්‍රපට අංකය : 676
නිකුත් වූ දිනය : 1989-12-23


වරදට දඬුවම්
චිත්‍රපට අංකය : 675
නිකුත් වූ දිනය : 1989-12-22


සිනාසෙන්න රත්තරන්
චිත්‍රපට අංකය : 674
නිකුත් වූ දිනය : 1989-09-15


ශක්තිය ඔබයි අම්මේ
චිත්‍රපට අංකය : 673
නිකුත් වූ දිනය : 1989-08-18


ඔබට රහසක් කියන්නම්
චිත්‍රපට අංකය : 672
නිකුත් වූ දිනය : 1989-08-11


නොම්මර 17
චිත්‍රපට අංකය : 671
නිකුත් වූ දිනය : 1989-07-21


ඔක්කොම රජවරු
චිත්‍රපට අංකය : 670
නිකුත් වූ දිනය : 1989-04-14


කැඩපතක චායා
චිත්‍රපට අංකය : 669
නිකුත් වූ දිනය : 1989-03-24


බදුලු කෝච්චිය
චිත්‍රපට අංකය : 668
නිකුත් වූ දිනය : 1989-02-25


මමයි රජා
චිත්‍රපට අංකය : 667
නිකුත් වූ දිනය : 1989-01-06

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS