1998 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 18
 

රාගිනි
චිත්‍රපට අංකය : 886
නිකුත් වූ දිනය : 1998-09-08


මොහොතින් මොහොත
චිත්‍රපට අංකය : 885
නිකුත් වූ දිනය : 1998-11-20


සෙක්සි ගර්ල්
චිත්‍රපට අංකය : 884
නිකුත් වූ දිනය : 1998-11-06


දොරකඩ මාරාව
චිත්‍රපට අංකය : 883
නිකුත් වූ දිනය : 1998-10-02


ඇගෙ වෛරය 3
චිත්‍රපට අංකය : 882
නිකුත් වූ දිනය : 1998-09-07


අන්තිම රැය
චිත්‍රපට අංකය : 881
නිකුත් වූ දිනය : 1998-07-31


ජුලියට්ගේ භූමිකාව
චිත්‍රපට අංකය : 880
නිකුත් වූ දිනය : 1998-07-31


ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්
චිත්‍රපට අංකය : 879
නිකුත් වූ දිනය : 1998-06-05


චන්දකින්නරි
චිත්‍රපට අංකය : 878
නිකුත් වූ දිනය : 1998-06-05


අක්කයි නංගියි
චිත්‍රපට අංකය : 877
නිකුත් වූ දිනය : 1998-05-22


විමුක්ති
චිත්‍රපට අංකය : 875
නිකුත් වූ දිනය : 1998-04-17


සතුටයි කිරුළ අපේ
චිත්‍රපට අංකය : 874
නිකුත් වූ දිනය : 1998-04-03


දැහැන
චිත්‍රපට අංකය : 873
නිකුත් වූ දිනය : 1998-02-27


රෑ දනියෙක් දවල් මිගෙල් 1
චිත්‍රපට අංකය : 873
නිකුත් වූ දිනය : 1998-03-27


දැහැන
චිත්‍රපට අංකය : 872
නිකුත් වූ දිනය : 1998-02-27


යුද ගිනි මැද
චිත්‍රපට අංකය : 871
නිකුත් වූ දිනය : 1998-02-20


ඇය ඔබට බාරයි
චිත්‍රපට අංකය : 870
නිකුත් වූ දිනය : 1998-02-20


ගිනි අවි සහ ගිනි කෙලි
චිත්‍රපට අංකය : 869
නිකුත් වූ දිනය : 1998-01-16

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS