2009 - තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 15
 

කන්‍යාවී
චිත්‍රපට අංකය : 1109
නිකුත් වූ දිනය : 2009-12-04


අලිමංකඩ
චිත්‍රපට අංකය : 1108
නිකුත් වූ දිනය : 2009-10-30


බින්දු
චිත්‍රපට අංකය : 1107
නිකුත් වූ දිනය : 2009-09-22


තුෂාරා (නව)
චිත්‍රපට අංකය : 1106
නිකුත් වූ දිනය : 2009-10-09


ආකාස කුසුම්
චිත්‍රපට අංකය : 1105
නිකුත් වූ දිනය : 2009-08-20


ජූලියා
චිත්‍රපට අංකය : 1104
නිකුත් වූ දිනය : 2009-07-17


එකමත් එක රටෙක
චිත්‍රපට අංකය : 1103
නිකුත් වූ දිනය : 2009-06-05


පායා එන්න හිරුසේ
චිත්‍රපට අංකය : 1102
නිකුත් වූ දිනය : 2009-05-22


රෝස මල් සයනය
චිත්‍රපට අංකය : 1101
නිකුත් වූ දිනය : 2009-05-27


සිනාසුනා ආදරෙන්
චිත්‍රපට අංකය : 1100
නිකුත් වූ දිනය : 2009-04-23


සර් ලාස්ට් චාන්ස්
චිත්‍රපට අංකය : 1099
නිකුත් වූ දිනය : 2009-03-25


සිහින දෙව්දුව
චිත්‍රපට අංකය : 1098
නිකුත් වූ දිනය : 2009-03-06


ඩාන්සින්ග් ස්ටාර්
චිත්‍රපට අංකය : 1097
නිකුත් වූ දිනය : 2009-03-12


ලීඩර්
චිත්‍රපට අංකය : 1096
නිකුත් වූ දිනය : 2009-02-02


අලි සුරතල්
චිත්‍රපට අංකය : 1095
නිකුත් වූ දිනය : 2009-01-01

 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS