සංගීත අධ්‍යක්ෂණය - 227 කලාකරුවෝ
 

Rohana Weerasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 43
-


Sangeeth Wickramasinghe
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 6
-


Asoka Peiris
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
1942 - 24


සෝමපාල රත්නායක
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 24
1947 - 2017


Nawarathna Gamage
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 16
1960 -


Lal Ananda Abeydheera
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Rukantha Gunathilaka
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


සරත් ද අල්විස්
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 25
-


Athula Somasiri
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Nadeeka Guruge
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 9
-


ප්‍රේමසිරි කේමදාස
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 42
1937 - 2008


Priyantha Rathnayaka
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


Lakshman Joseph de Saram
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 7
-


Nalaka Anjana Kumara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Prabuddha Solamans
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 1
-


Sumedha Hewavitharana
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-


සරත් දසනායක
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 27
1943 - 1999


Sarath Fernando
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 3
-


එම්. කේ. රොක්සාමි
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 16
1932 - 1988


Sena Weerasekara
තිරගත වූ චිත්‍රපට සංඛ්‍යාව - 2
-

 
 
 
Digital Identity of Sinhala Cinema - www.films.lk
All rights reserved - 2020
Powered by isandi CREATIONS